English 日本語

Chính Phủ

Tư vấn, xây dựng, triển khai các phần mềm cho các cơ quan nhà nước, khách hàng khối chính phủ

Khách hàng tiêu biểu

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐIA
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐIA
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
TỔNG CỤC HẢI QUAN
TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI